Co zde najdete

Vyhledávání


Naše anketa

Jaký režim klíčování používáte?
Počet hlasů: 106

DX Code of Conduct


VibroplexBegali

Kategorie: O Morse

Q-kódy a zkratky

O Q-kódech a zkratkách se na oficiálních stránkách ČRK píše toto:

"Od počátků radiového provozu, který tehdy využíval výhradně telegrafní signály, měli operátoři snahu zrychlit vysílání použitím zkratek pro některé často se opakující ustálené fráze. Tak vzniklo několik soustav kódů, nejznámější je tzv. Q-kód charakterisovaný skupinou tří písmen, z nichž první je "Q".

Q-kód je universální a používá ho většina služeb. Některé služby si vyvinuly vlastní kódy, např. N-kód, Z-kód, které lépe odpovídají jejich potřebám.

V radioamatérské praxi se používá jen části celého Q-kódu, přehled je uveden dále v tabulce. Je nutno dodat, že používání Q-kódů radioamatéry postupně ustupuje otevřené řeči, což je pravděpodobně způsobeno stále vyšší vzdělaností a s ní spojenou znalostí angličtiny".

O zkratkách se pak píše toto:

"Zkratky jsou další cestou ke zrychlení telegrafního provozu. Narozdíl od Q-kódů však nezkracují ustálené obraty a fráze, ale jednotlivá slova nebo slovní spojení. Jak vidíme dále, jde o zkratky vzniklé z odpovídajících anglických slov. Pro radiomatéry mají zkratky význam i v tom, že spolu s Q-kódy umožňují překonat jazykové bariéry, a vést konversaci o běžných radioamatérských záležitostech skutečně bez ohledu na jazykové znalosti".

Q-kódy jsou smluvené třípísmenné mezinárodně platné zkratky, používané v radiovém provozu. Jejich cílem je zrychlit komunikaci a vyjádřit ve třech znacích celou větu. Za prvním znakem, kterým je vždy „Q“ následují další dvě písmena. Podle prostředního písmene můžeme posoudit, do které kategorie příslušný znak náleží (např. letecká, námořní služba apod.). U různých služeb bývá význam téhož kódu občas různý. Q-kódy jedné kategorie však nejsou určeny výhradně pro jednu konkrétní službu, jejich význam se tedy často prolíná.

Je-li kód ukončen otazníkem, má charakter věty tázací. Bez otazníku má charakter věty oznamovací nebo přikazovací. Některé Q-kódy lze doplnit upřesňujícím údajem, někdy to dokonce bývá nutné, u některých je přímo uveden výčet a význam upřesňujících číslic. Někdy se Q-kódy doplňují odpovědí, vyjádřenou jedním písmenem - zpravidla „C“ (Confirm - kladná odpověď) nebo „N“ (Negative - záporná odpověď). Lze tak slyšet např. QRM C nebo QSB N. Doplňující písmeno musí být odděleno mezerou. Setkáváme se rovněž s nekorektním používáním Q-kódů, kdy jsou uměle vytvářeny novotvary, složené ze 4 písmen. Nejčastěji lze zaslechnout QRPP (velmi malý výkon < 1W), QSLL (QSL pošlu zcela jistě) a QTHR (moje QTH je v Callbooku uvedeno správně). Tyto novotvary však nemají mezinárodní význam a zcela jistě patří do "radioamatérské latiny", proto bychom je neměli používat.

Q-kód je univerzální a používala ho většina služeb zejména při telegrafním provozu. Jako nežádoucí nešvar se však rozmohlo používání Q-kódů i ve fonických druzích provozu (SSB, FM, AM atd.). Mělo by platit, že Q-kód patří pouze do CW provozu, možná do "klávesnicových" druhů provozu, ale nikam jinam, rozhodně tedy ne do fonického provozu. Radioamatérský Q-kodex nemá přesně ohraničený oblast významů, ale vybírá si výrazy z více kategorií. V poslední době s ubývajícím telegrafním provozem klesá i využívání Q-kódů, některé časem získaly nesprávně a zbytečně charakter podstatného jména (např. QTH - "moje stanoviště je ... " se často vyskytne ve formě MY QTH IS, kde Q-kód má význam "stanoviště" a je začleněn do věty).

Zásadní nevýhodou Q-kódu je, že nemá spojitost s žádným jazykem. Proto je třeba se Q-kódy učit nazpaměť. Q-kódy mají také omezenou použitelnost, zde je vidět, že se jedná v podstatě o povely a odpovědi. Stejně tak zřejmý je jejich služební charakter, málokdy vystihují něco s bezprostředním vztahem k radioamatérskému provozu. Mnohdy je patrná i určitá předpokládaná hierarchie mezi stanicemi.

Praxe na pásmech ukazuje klesající význam Q-kódu, naopak velmi zřetelný je příklon k používání otevřené řeči v telegrafním provozu. Není třeba toho nijak litovat, znamená to totiž odklon od papouškování "nabiflovaných" výrazů a jisté zcivilnění radioamatérského provozu, což je jistě jev vítaný. Přesto je stále nutné aspoň pár Q-kódů znát. V následujícím přehledu jsou uvedeny Q-kódy, které jste ještě před pár lety mohli dostat při zkoušce z provozu, těch několik aktivních Q-kódů, s kterými se lze běžně setkat je zvýrazněno zelenou barvou.

Používání zkratek je mnohem častější a také mnohem výhodnější. Kdo ovládá angličtinu, nemusí se nic učit nazpaměť, zkratky jsou však mnohem srozumitelnější i pro ty, kteří anglicky neumí. Je tedy v našem zájmu preferovat používání zkratek i na úkor Q-kódů. Máme-li možnost vyjádřit totéž pomocí zkratky nebo Q-kódu, dejme přednost zkratce i za cenu nějakého znaku navíc. Získáme tím jistotu, že to, co chceme říci, bude správně pochopeno a není třeba se přitom spoléhat na znalost Q-kódů operátora protistanice. Je třeba připomenout různé výklady Q-kódů a zejména skutečnost, že jejich výklad je v mezinárodním měřítku mnohem volnější, než nás v minulosti učili. Známá je např. situace kolem Q-kódů QZF, který se u nás tvrdošíjně používá ve významu "Nalaďte se přesně na můj kmitočet".. V jednom z pramenů lze však najít:

The following codes are used by the German Police:-

QZE       Your frequency is high. Decrease your frequency
QZF       Your frequency is low. Increase your frequency.

což v překladu znamená

QZE       Vaše frekvence je příliš vysoká. Snižte vaši frekvenci.
QZF       Vaše frekvence je příliš nízká. Zvyšte vaši frekvenci.

Je však poměrně časté, že zahraniční protějšek náš výklad QZF nezná. S Q-kódem tedy neuspějeme a pokud chceme, aby se protějšel přesně naladil, nezbývá, než požádat PSE ZERO BEAT. Ani tehdy však nění výsledek zaručen (ve hře je nastavení transceiveru, použitý filtr a poslechové zvyklosti operátora). Většinou nejméně problémů přináší nepřesné naladění ignorovat a dotáhnout jej pomocí RIT.

Podobných příkladů možných neshod lze nalézt mnohem víc. Největší nevýhodou Q-kódů je to, že vedou ke stereotypním, šablonovitým (tzv. "štampilkovým") spojením.

POZOR! V praktickém provozu bychom se měli vyhýbat ustáleným obratům a frázím a dbát na to, aby spojení, která navazujeme, nebyla šablonovitá.

Q-kódy, používané v radioamatérském provozu

QAZ Místní bouřka - vypínám stanici
QCZ Narušujete pravidla radiového provozu
QHL Poslouchám od horního konce pásma k dolnímu
QHM Poslouchám od horního konce pásma ke středu
QLH Poslouchám od dolního konce pásma k hornímu
QML Poslouchám od středu pásma k dolnímu konci konci
QQQ Musím okamžitě přerušit spojení, vysvětlím později
QRA Jaké je jméno (volací znak Vaší) stanice? Jméno (volací znak) mé stanice je ...
QRB Jaká je přibližná vzdálenost mezi námi? Vzdálenost mezi námi je přibližně ... km
QRG Jaký je můj přesný kmitočet? Váš kmitočet je ... kHz
QRH Mění se můj kmitočet? Váš kmitočet se mění („ujíždí“)
QRI Mění se můj tón? Váš tón se mění
QRJ Přijímáte mě špatně? Nemohu Vás přijímat. Váš signál je velmi slabý
QRK Přijímáte mě dobře? Váš signál je 1-5 (dokonale čistý)
QRL Jste zaměstnán (nemáte pro mne čas?) Nemám pro Vás čas (pracuji s ...) , prosím nerušte
QRM Jste rušen v poslechu? Jsem rušen (stanicí ...)
QRN Máte potíže s atmosférickým rušením? Příjem je znesnadněn atmosférickým rušením
QRO Mám zvýšit výkon? Zvyšte výkon!
QRP Mám snížit výkon? Snižte výkon!
QRQ Mám vysílat rychleji? Vysílejte rychleji!
QRS Mám vysílat pomaleji? Vysílejte pomaleji!
QRT Mám přestat vysílat? Přestaňte vysílat! (Zakončuji vysílání)
QRU Chcete mi ještě něco sdělit? Nemám Vám už co říci
QRV Jste připraven? Jsem připraven. Začněte!
QRW Mám sdělit stanici ... že voláte na ... kHz? Prosím oznamte stanici ... , že ji volám na .. kHz!
QRX Mám počkat až mne zavoláte? Čekejte ... (minut, hodin). Zavolám Vás (časový údaj)
QRY Kdy přijdu na řadu? Přijdete na řadu po ...
QRZ Volá mě někdo? Kdo mě volá? Volá Vás ...
QSA Jak silný je můj signál? Síla Vašeho signálu je 1 až 5 (nejsilnější)
QSB Má můj signál únik? Váš signál má únik
QSD Klíčuji správně? Klíčujete nepřesně
QSF Vysílejte na ... kHz a vraťte se zpět na dosavadní kmitočet, nebude-li během 5 minut navázáno spojení
QSG Mám poslat skupinu ... zpráv? Posílám skupinu ... zpráv.
QSH Neslyším Vás na ... kHz
QSI Nemohl jsem Vás (nebo stanici ...) přerušit
QSK Můžete pracovat provozem BK? Mohu pracovat BK provozem
QSL Můžete mi písemně potvrdit příjem? Potvrdím Vám písemně příjem (pošlu Vám svůj staniční lístek)
QSM Mám opakovat poslední zprávu ( ... posledních zpráv)? Opakujte poslední zprávu  (... posledních zpráv).
QSN Poslouchal jsem Vás (nebo stanici ...) na ... kHz
QSO Můžete navázat spojení? Mohu navázat spojení (oboustranné spojení)
QSP Můžete předat (zprostředkovat) předání Mohu předat zprávu ... zprávu(y) ... ?
QSQ Mám vysílat slova (skupiny) jen jednou? Vysílejte slova (skupiny) jen jednou
QST Sdělení všem radioamatérům
QSU Mám vysílat (odpověď) na tomto kmitočtu? Vysílejte (odpovězte) na tomto kmitočtu
QSV Mám vysílat řadu „V“ pro naladění? Vyšlete řadu „V“ pro naladění
QSW Budete vysílat na kmitočtu ... kHz? Budu vysílat na kmitočtu ... kHz
QSX Budete poslouchat na kmitočtu ... kHz? Poslouchám na kmitočtu ... kHz
QSY Mám přeladit (na ... kHz)? Přelaďte se na ... kHz!
QSZ Mám vysílat každé slovo (skupinu) dvakrát? Vysílejte každé slovo (skupinu) dvakrát
QTC Máte pro mne zprávu (telegram)? Mám pro Vás zprávu (telegram)
QTH Jaké je Vaše stanoviště (bydliště)? Moje stanoviště (bydliště) je ...
QTR Kolik je přesně hodin? Přesný čas je ...
QTU Kdy bude Vaše stanice opět v provozu? Budu vysílat opět v ...
QWN Dávejte pozor, odpovídá vám radiová stanice ...
QXX Váš operátor není schopen zajistit normální korespondenci, žádám o jeho výměnu
QYB Spěšně odpovězte na náš telegram čís. ...
QZF Mám se naladit přesně na Váš kmitočet? Nalaďte se přesně na můj kmitočet

print Formát pro tisk